Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《方回》

Library Resources
1 方回:
方回者,堯時隱人也。堯聘以為閭士,煉食雲母,亦與民人有病者。隱於五柞山中。夏啟末為宦士,為人所劫,閉之室中,從求道。回化而得去,更以方回掩封其戶。時人言,得回一丸泥塗門,戶終不可開。

2 方回:
方回頤生,隱身五柞。咀嚼雲英,棲心隙漠。劫閉幽室。重關自廓。印改掩封,終焉不落。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/fang-hui