Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《呼子先》

Library Resources
1 呼子先:
呼子先者,漢中關下卜師也,老壽百餘歲。臨去,呼酒家老嫗曰:「急裝,當與嫗共應中陵王。」夜有仙人,持二茅狗來至,呼子先。子先持一與酒家嫗,得而騎之,乃龍也。上華陰山,常於山上大呼,言「子先、酒家母在此」云。

2 呼子先:
三靈潛感,應若符契。方駕茅狗,蜿爾龍逝。參登太華,自稱應世。事君不端,會之有惠。

URN: ctp:lie-xian-zhuan/hu-zi-xian