Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《國務》

Library Resources
Related resources
1 國務:
文王問太公曰:「願聞為國之大務,欲使主尊人安,為之奈何?」
太公曰:「愛民而已。」
文王曰:「愛民奈何?」
太公曰:「利而勿害,成而勿敗,生而勿殺,與而勿奪,樂而勿苦,喜而勿怒。」
文王曰:「敢請釋其故。」
太公曰:「民不失務,則利之;農不失時,則成之;省刑罰,則生之;薄賦斂,則與之;儉宮室、臺榭,則樂之;吏清不苛擾,則喜之;民失其務,則害之;農失其時,則敗之;無罪而罰,則殺之;重賦斂,則奪之;多營宮室、臺榭以疲民力,則苦之;吏濁苛擾,則怒之。
故善為國者,馭民如父母之愛子,如兄之愛弟。見其飢寒則為之憂,見其勞苦則為之悲。賞罰如加於身,賦斂如取己物。此愛民之道也。」

URN: ctp:liu-tao/guo-wu