Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《明堂解》

Library Resources
1 明堂解:
大維商紂暴虐,脯鬼侯以享諸侯,天下患之,四海兆民,欣戴文武。是以周公相武王以伐紂,夷定天下,既克紂,六年而武王崩,成王嗣,幼弱未能踐天子之位,周公攝政,君天下,弭亂,六年而天下大治。乃會方國諸侯于宗周,大朝諸侯明堂之位。天子之位,負斧扆,南而立,群公卿士侍于左右;三公之位,中階之前,北面東上;諸侯之位,阼階之東,西面北上;諸伯之位,西階之西,東面北上;諸子之位,門內之東,北面東上;諸男之位,門內之西,北面東上;九夷之國,東門之外,西面北上;八蠻之國,南門之外,北面東上;六戎之國,西門之外,東面南上;五狄之國,北門之外,南面東上;四塞九采之國世告至者,應門之外,北面東上,此宗周明堂之位也。明堂者,明諸侯之尊卑也。故周公建焉,而朝諸侯於明堂之位,制禮作樂,頒度量而天下大服,萬國各致其方賄,七年致政於成王。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/ming-tang