Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《王佩解》

Library Resources
1 王佩解:
王者所佩在德,德在利民,民在順上,合為在因時,應事則易成,謀成在周長,有功在力多,昌大在自克,不過在數懲,不困在豫慎,見禍在未形,除害在能斷,安民在知過,用兵在知時,勝大患在合人心,殃毒在信疑,●子在聽內,化行在知和,施舍在平心,不幸在不聞其過,福在受諫,基在愛民,固在親賢,禍福在所密,利害在所近,存亡在所用,離合在出命,尊在慎威,安在恭已,危亡在不知時。見善而怠,時至而疑,亡正處邪,是弗能居,此得失之方也,不可不察。

URN: ctp:lost-book-of-zhou/wang-pei