Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Show translation:[None] [English]

《先秦兩漢 - Pre-Qin and Han》

Related resources
 儒家 - Confucianism
 論語 - The Analects [Spring and Autumn - Warring States (772 BC - 221 BC)]
 孟子 - Mengzi [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 禮記 - Liji [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 荀子 - Xunzi
Related discussion
[Warring States (475 BC - 221 BC)]
 孝經 - Xiao Jing [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 說苑 - Shuo Yuan [Western Han (206 BC - 9)] Liu Xiang
 春秋繁露 - Chun Qiu Fan Lu [Western Han (206 BC - 9)] Dong Zhong Shu
 韓詩外傳 - Han Shi Wai Zhuan [Western Han (206 BC - 9)]
 大戴禮記 - Da Dai Li Ji [Han (206 BC - 220)]
 白虎通德論 - Bai Hu Tong [Eastern Han] 79-92 Ban Gu
 新書 - Xin Shu [Western Han (206 BC - 9)] Jia Yi
 新序 - Xin Xu [Western Han (206 BC - 9)] Liu Xiang
 揚子法言 - Yangzi Fayan
 中論 - Zhong Lun [Eastern Han (25 - 220)] Xu Gan
 孔子家語 - Kongzi Jiayu
Related discussion

 潛夫論 - Qian Fu Lun
 論衡 - Lunheng
Related discussion

 太玄經 - Tai Xuan Jing
 風俗通義 - Fengsu Tongyi
 孔叢子 - Kongcongzi
 申鑒 - Shen Jian
 忠經 - Zhong Jing
 素書 - Su Shu
 新語 - Xin Yu
 獨斷 - Du Duan
 蔡中郎集 - Cai Zhong Lang Ji

 墨家 - Mohism
 墨子 - Mozi [Spring and Autumn - Warring States (772 BC - 221 BC)]
 魯勝墨辯注敘 - Mo Bian Zhu Xu [Western Jin (265 - 317)] Lu Sheng

 道家 - Daoism
 莊子 - Zhuangzi [Warring States - Western Han (475 BC - 9)]
 道德經 - Dao De Jing
Related discussion
[Spring and Autumn (772 BC - 476 BC)]
 列子 - Liezi [Spring and Autumn - Warring States (772 BC - 221 BC)]
 鶡冠子 - He Guan Zi [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 文子 - Wenzi
 文始真經 - Wen Shi Zhen Jing
Related discussion

 列仙傳 - Lie Xian Zhuan
 鬻子 - Yuzi
 老子河上公章句 - Heshanggong Laozi

 法家 - Legalism
 韓非子 - Hanfeizi [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 商君書 - Shang Jun Shu [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 申不害 - Shen Bu Hai
 慎子 - Shenzi [Warring States (475 BC - 221 BC)] Shen Dao
 諫逐客書 - Jian Zhu Ke Shu [Warring States] 237 BC Li Si
 管子 - Guanzi [Warring States - Han (475 BC - 220)]

 名家 - School of Names
 公孫龍子 - Gongsunlongzi [Warring States (475 BC - 221 BC)]

 兵家 - School of the Military
 孫子兵法 - The Art of War [Spring and Autumn] 515 BC-512 BC Sun Wu
 吳子 - Wu Zi [Warring States (475 BC - 221 BC)] Wu Qi
 六韜 - Liu Tao [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 司馬法 - Si Ma Fa [Spring and Autumn - Warring States (772 BC - 221 BC)]
 尉繚子 - Wei Liao Zi [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 三略 - Three Strategies [Western Han (206 BC - 9)]

 算書 - Mathematics
 海島算經 - Hai Dao Suan Jing
 九章算術 - The Nine Chapters [Western Han - Eastern Han (206 BC - 220)]
 孫子算經 - Sunzi Suan Jing
 周髀算經 - Zhou Bi Suan Jing

 雜家 - Miscellaneous Schools
 淮南子 - Huainanzi [Western Han (206 BC - 9)]
 呂氏春秋 - Lü Shi Chun Qiu
Related discussion
[Warring States] 247 BC-239 BC Lu Bu-wei
 鬼谷子 - Gui Gu Zi [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 尹文子 - Yin Wen Zi
 鄧析子 - Deng Xi Zi

 史書 - Histories
 史記 - Shiji [Western Han] 109 BC-91 BC Sima Qian
 春秋左傳 - Chun Qiu Zuo Zhuan
 逸周書 - Lost Book of Zhou
Related discussion
[Warring States (475 BC - 221 BC)]
 國語 - Guo Yu
Related discussion
[Warring States (475 BC - 221 BC)]
 晏子春秋 - Yanzi Chun Qiu [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 吳越春秋 - Wu Yue Chun Qiu [Eastern Han (25 - 220)]
 越絕書 - Yue Jue Shu
 戰國策 - Zhan Guo Ce
 鹽鐵論 - Yan Tie Lun [Western Han] 81 BC-9 Huan Kuan
 列女傳 - Lie Nü Zhuan [Western Han (206 BC - 9)] Liu Xiang
 春秋穀梁傳 - Guliang Zhuan [Western Han (206 BC - 9)]
 春秋公羊傳 - Gongyang Zhuan [Western Han (206 BC - 9)]
 漢書 - Han Shu
 前漢紀 - Qian Han Ji
 東觀漢記 - Dong Guan Han Ji
 後漢書 - Hou Han Shu
 竹書紀年 - Zhushu Jinian
 穆天子傳 - Mutianzi Zhuan
 古三墳 - Gu San Fen
 燕丹子 - Yandanzi
 西京雜記 - Xijing Zaji

 經典文獻 - Ancient Classics
 詩經 - Book of Poetry
Related discussion
[Western Zhou (1046 BC - 771 BC)]
 尚書 - Shang Shu [Spring and Autumn (772 BC - 476 BC)]
 周易 - Book of Changes
Related discussion
[Western Zhou (1046 BC - 771 BC)]
 周禮 - The Rites of Zhou
Related discussion
[Spring and Autumn (772 BC - 476 BC)]
 楚辭 - Chu Ci [Warring States (475 BC - 221 BC)]
 儀禮 - Yili
 山海經 - Shan Hai Jing
Related discussion

 焦氏易林 - Jiaoshi Yilin
 京氏易傳 - Jingshi Yizhuan
 詩說 - Shi Shuo

 字書 - Etymology
 說文解字 - Shuo Wen Jie Zi
Related discussion
[Eastern Han] 100-121 Xu Shen
 爾雅 - Er Ya [Qin - Western Han (221 BC - 9)]
 釋名 - Shi Ming
 方言 - Fang Yan [Western Han (206 BC - 9)] Yang Xiong
 急就篇 - Ji Jiu Pian

 醫學 - Chinese Medicine
Related discussion

 黃帝內經 - Huangdi Neijing
 難經 - Nan Jing
 傷寒論 - Shang Han Lun
 金匱要略 - Jinkui Yaolue

 出土文獻 - Excavated texts
 郭店 - Guodian
 馬王堆 - Mawangdui