Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《東郭延》

Library Resources
1 東郭延:
東郭延,字公遊,山陽人也。少好道,聞李少君有道,求與相見,叩頭乞得執侍巾櫛灑掃之役,少君許之,見延小心良謹,可成,臨當去,密以五帝六甲左右靈飛之術、遊虛招真十二事授延,告之曰:「此亦要道也,密而行之,亦升天矣。」口訣畢而遣去。延遂還家,合服靈飛散,能夜書,在寢室中,身生光點,左右行六甲左右術,能占吉凶,天下當𣦼者,識與不識,皆逆知之。又役使鬼神,收攝虎豹,無所不為。在鄉裏四百歲不老。漢建安二十一年,一旦,有數十人乘虎豹之來迎之,鄰盡見之,乃與親故別而辭去,雲「詣昆侖臺」,臨去延以神丹方、五帝靈飛秘要傳尹先生。

URN: ctp:shen-xian-zhuan/7/dongguoyan