Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《释姿容》

Books referencing 《释姿容》 Library Resources
1 释姿容:
姿,资也;资,取也。形貌之禀,取为资本也。

2 释姿容:
容,用也,合事宜之用也。

3 释姿容:
妍,研也;研者研精于事宜则无蚩缪也,蚩痴也。

4 释姿容:
两脚进曰行;行,抗也;抗,足而前也。

5 释姿容:
徐行曰步;步,捕也,如有所伺捕务安详也。

6 释姿容:
疾行曰趋;趋,赴也,赴所至也。

7 释姿容:
疾趋曰走;走,奏也,促有所奏至也。

8 释姿容:
奔,变也,有急变奔赴之也。

9 释姿容:
仆,踣也,顿踣而前也。

10 释姿容:
超,卓也,举脚有所卓越也。

11 释姿容:
跳,条也,如草木枝条务上行也。

12 释姿容:
立,林也,如林木森然各驻其所也。

13 释姿容:
骑,支也,两脚枝别也。

14 释姿容:
乘,升也,登亦如之也。

15 释姿容:
载,载也,在其上也。

16 释姿容:
檐,任也,任力所胜也。

17 释姿容:
负,背也,置项背也。

18 释姿容:
驻,株也,如株木不动也。

19 释姿容:
坐,挫也,骨节挫屈也。

20 释姿容:
伏,覆也,偃安也。

21 释姿容:
僵,正直畺然也。

22 释姿容:
侧,逼也。

23 释姿容:
据,居也。

24 释姿容:
企,启开也。目延竦之时,诸机枢皆开张也。

25 释姿容:
竦,从也,体皮皆从引也。

26 释姿容:
视,是也,察是非也。

27 释姿容:
听,静也,静然后所闻审也。

28 释姿容:
观,翰也,望之延颈翰翰也。

29 释姿容:
望,茫也,远视茫茫也。

30 释姿容:
跪,危也,两膝隐地体危倪也。

31 释姿容:
跽,忌也,见所敬忌不敢自安也。

32 释姿容:
拜于丈夫为趺;趺然屈折下就地也。于妇人为扶,自抽扶而上下也。

33 释姿容:
攀,翻也,连翻上及言也。

34 释姿容:
掣,制也,制顿之使顺巳也。

35 释姿容:
牵,弦也,使弦急也。

36 释姿容:
引,演也,使演广也。

37 释姿容:
掬,局也,使相局近也。

38 释姿容:
撮,捽也,暂捽取之也。

39 释姿容:
樝,又也,五指俱往也。

40 释姿容:
促,捉也,使相促及也。

41 释姿容:
执,摄也,使畏摄巳也。

42 释姿容:
拈,黏也,两指翕之黏著不放也。

43 释姿容:
柣,铁也,其处皮薰黑色如铁也。

44 释姿容:
蹋,榻也,榻著地也。

45 释姿容:
批,裨也,两相裨助共击之也。

46 释姿容:
搏,博也,四指广博亦似击之也。

47 释姿容:
挟,夹也,在旁也。

48 释姿容:
捧,逢也,两手相逢以执之也。

49 释姿容:
怀,回也,本有去意回来就巳也,亦言归也,来归巳也。

50 释姿容:
抱,保也,相亲保也。

51 释姿容:
戴,载也,载之于头也。

52 释姿容:
提,地也,臂垂所持近地也。

53 释姿容:
挈,结也,结束也,束持之也。

54 释姿容:
持,跱也,跱之于手中也。

55 释姿容:
操,抄也,手出其下之言也。

56 释姿容:
揽,敛也,敛置手中也拥翁也,翁抚之也。

57 释姿容:
抚,敷也,敷手以拍之也。

58 释姿容:
拍,搏也,手搏其上也。

59 释姿容:
摩娑犹未杀也,手上下之言也。

60 释姿容:
蹙,遒也,遒迫之也。

61 释姿容:
践,残也,使残坏也。

62 释姿容:
踖,藉也,以足藉也。

63 释姿容:
履以足履之,因以名之也。

64 释姿容:
蹈,道也,以足践之如道路也。

65 释姿容:
跐,弭也,足践之使弭服也。

66 释姿容:
蹑,摄也,登其上使摄服也。

67 释姿容:
匍匐,小儿时也,匍犹捕也。藉索可执取之言也,匐伏也。伏地行也。人虽长大及其求事尽力之勤,犹亦称之。《》曰:“凡民有丧,匍匐救之”,是也。

68 释姿容:
偃,蹇也,偃息而卧不执事也。

69 释姿容:
蹇,跛蹇也,病不能作事今托病似此而不宜执事役也。

70 释姿容:
望、佯,佯、阳也。言阳气在上,举头高似若望之然也。

71 释姿容:
沐,秃也,沐者发下垂;秃者无发皆无上貌之称也。

72 释姿容:
卦卖,卦、挂也。自挂于市而自卖边自可无惭色,言此似之也。

73 释姿容:
倚簁,倚伎也。簁作清簁也,言人多技巧尚轻细如簁也。

74 释姿容:
窭数,犹局缩,皆小意也。

75 释姿容:
啮掣,掣卷掣也。啮噬,啮也。语说卷掣与人相持啮也。

76 释姿容:
脉摘,犹谲摘也。如医别人脉知疾之意见事者之称也。

77 释姿容:
贷呆者,贷言以物贷予呆者言必弃之不复得也。不相量事者之称也。此皆见于形貌者也。

78 释姿容:
卧,化也,精气变化不与觉时同也。

79 释姿容:
寐,谧也,静谧无声也。

80 释姿容:
寝,权假卧之名也。寝,侵也,侵损事功也。

81 释姿容:
眠,泯也,无知泯泯也。

82 释姿容:
觉,告也。

83 释姿容:
寤,忤也,能与物相接忤也。

84 释姿容:
欠,嵚也,开张其口声唇嵚嵚也。

85 释姿容:
嚏,踕也,声作踕而出也。

86 释姿容:
笑,钞也,颊皮上钞者也。

URN: ctp:shi-ming/shi-zi-rong