Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《企羡》

Library Resources
1 企羡:
王丞相拜司空,桓廷尉作兩髻、葛群、策杖,路邊窺之,歎曰:「人言阿龍超,阿龍故自超。」不覺至臺門。

2 企羡:
王丞相過江,自說昔在洛水邊,數與裴成公、阮千里諸賢共談道。羊曼曰:「人久以此許卿,何須復爾?」王曰:「亦不言我須此,但欲爾時不可得耳!」

3 企羡:
王右軍得人以蘭亭集序方金谷詩序,又以已敵石崇,甚有欣色。

4 企羡:
王司州先為庾公記室參軍,後取殷浩為長史。始到,庾公欲遣王使下都。王自啟求住曰:「下官希見盛德,淵源始至,猶貪與少日周旋。」

5 企羡:
郗嘉賓得人以己比符堅,大喜。

6 企羡:
孟昶未達時,家在京口。嘗見王恭乘高輿,被鶴氅裘。于時微雪,昶於籬間窺之,歎曰:「此真神仙中人!」

URN: ctp:shi-shuo-xin-yu/qi-xian