Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《卜部》

Library Resources
2064 卜部:
卜:灼剥龜也,象灸龜之形。一曰象龜兆之從橫也。凡卜之屬皆从卜。

2065 卜部:
卦:筮也。从卜圭聲。

2066 卜部:
卟:卜以問疑也。从口、卜。讀與稽同。《》云「卟疑」。

2067 卜部:
貞:卜問也。从卜,貝以為贄。一曰鼎省聲。京房所說。

2068 卜部:
𠧩:《》卦之上體也。《商書》曰:「貞曰𠧩。」从卜每聲。

2069 卜部:
占:視兆問也。从卜从口。

2070 卜部:
𠧙:卜問也。从卜召聲。

2071 卜部:
𠧞:灼龜坼也。从卜;兆,象形。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/bu-bu1