Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《林部》

Library Resources
3828 林部:
林:平土有叢木曰林。从二木。凡林之屬皆从林。

3829 林部:
𣞤:豐也。从林;𡘲。或說規模字。从大、𠦜,數之積也;林者,木之多也。𠦜與庶同意。《商書》曰:「庶草繁無。」

3830 林部:
鬱:木叢生者。从林,𩰪省聲。

3831 林部:
楚:叢木。一名荊也。从林疋聲。

3832 林部:
棽:木枝條棽儷皃。从林今聲。

3833 林部:
楙:木盛也。从林矛聲。

3834 林部:
麓:守山林吏也。从林鹿聲。一曰林屬於山為麓。《春秋傳》曰:「沙麓崩。」

3835 林部:
棼:複屋棟也。从林分聲。

3836 林部:
森:木多皃。从林从木。讀若曾參之參。

3837 林部:
梵:出自西域釋書,未詳意義。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/lin-bu1