Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《米部》

Books referencing 《米部》 Library Resources
4453 米部:
米:粟实也。象禾实之形。凡米之属皆从米。

4454 米部:
粱:米名也。从米,梁省声。

4455 米部:
𥼚:早取谷也。从米焦声。一曰小。

4456 米部:
粲:稻重一䄷,为粟二十斗,为米十斗,曰毇;为米六斗太半斗,曰粲。从米𣦼声。

4457 米部:
䊪:粟重一䄷,为十六斗太半斗,舂为米一斛曰䊪。从米万声。

4458 米部:
精:择也。从米青声。

4459 米部:
稗:毇也。从米卑声。

4460 米部:
粗:疏也。从米且声。

4461 米部:
䉾:恶米也。从米北声。《周书》有《䉾誓》。

4462 米部:
糱:牙米也。从米辥声。

4463 米部:
粒:糂也。从米立声。

4464 米部:
𥼶:溃米也。从米睾声。

4465 米部:
糂:以米和羹也。一曰粒也。从米甚声。

4466 米部:
糪:炊,米者谓之糪。从米辟声。

4467 米部:
糜:糁也。从米麻声。

4468 米部:
䊤:糜和也。从米覃声。读若𨝸。

4469 米部:
𥹆:溃米也。从米尼声。交址有𥹆泠县。

4470 米部:
𥶶:酒母也。从米,𥷚省声。

4471 米部:
糟:酒滓也。从米曹声。

4472 米部:
𥼓:乾也。从米𤰈声。

4473 米部:
糗:𤎅米麦也。从米臭声。

4474 米部:
䊆:舂糗也。从臼、米。

4475 米部:
糈:粮也。从米胥声。

4476 米部:
粮:谷也。从米量声。

4477 米部:
粈:杂饭也。从米丑声。

4478 米部:
䊮:谷也。从米翟声。

4479 米部:
𥽘:麸也。从米蔑声。

4480 米部:
粹:不杂也。从米卒声。

4481 米部:
气:馈客刍米也。从米气声。《春秋传》曰:“齐人来气诸矦。”

4482 米部:
䉺:陈臭米也。从米工声。

4483 米部:
粉:傅面者也。从米分声。

4484 米部:
䊎:粉也。从米卷声。

4485 米部:
䊝:𥻦也。从米悉声。

4486 米部:
𥻦:䊝𥻦,𢿱之也。从米杀声。

4487 米部:
䊳:碎也。从米靡声。

4488 米部:
𥩓:盗自中出曰窃。从穴从米,𥜽、廿皆声。廿,古文疾。𥜽,古文偰。

4489 米部:
粻:食米也。从米长声。

4490 米部:
粕:糟粕,酒滓也。从米白声。

4491 米部:
粔:粔籹,膏环也。从米巨声。

4492 米部:
籹:粔籹也。从米女声。

4493 米部:
糉:芦叶裹米也。从米㚇声。

4494 米部:
糖:饴也。从米唐声。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/mi-bu