Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《舟部》

Library Resources
5410 舟部:
舟:船也。古者,共鼓、货狄,刳木为舟,剡木为楫,以济不通。象形。凡舟之属皆从舟。

5411 舟部:
俞:空中木为舟也。从亼从舟从巜。巜,水也。

5412 舟部:
船:舟也。从舟,铅省声。

5413 舟部:
䑣:船行也。从舟彡声。

5414 舟部:
舳:舻也。从舟由声。汉律名船方长为舳舻。一曰舟尾。

5415 舟部:
舻:舳舻也。一曰船头。从舟卢声。

5416 舟部:
𦨉:船行不安也。从舟,从刖省。读若兀。

5417 舟部:
艐:船著不行也。从舟㚇声。读若䔂。

5418 舟部:
朕:我也。阙。

5419 舟部:
舫:船师也。《明堂月令》曰“舫人”。习水者。从舟方声。

5420 舟部:
般:辟也。象舟之旋,从舟。从殳,殳,所以旋也。

5421 舟部:
服:用也。一曰车右騑,所以舟旋。从舟𠬝声。

5422 舟部:
舸:舟也。从舟可声。

5423 舟部:
艇:小舟也。从舟廷声。

5424 舟部:
艅:艅艎,舟名。从舟余声。经典通用馀皇。

5425 舟部:
艎:艅艎也。从舟皇声。

URN: ctp:shuo-wen-jie-zi/zhou-bu