Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 婺州金刚

《婺州金刚》

Library Resources
1 婺州金刚:
婺州开元寺门有二金刚,世称其神,鸟雀不敢近。疾病祈祷者累有验,往来致敬。开元中,州判司于寺门楼上宴会。衆人皆言金刚在此。不可。一人曰:“土耳,何能为。乃以酒肉内口。须臾,楼上云昏电掣,既风且雷,酒肉飞扬。衆人危惧。独污金刚者,曳出楼外数十丈而震死。出《广异记》

URN: ctp:taiping-guangji/100/wuzhoujingang