Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《李氏》

Library Resources
1 李氏:
唐冀州封丘縣,有老母姓李,年七十,無子孤老,唯有奴婢兩人。家原無「家」字,據《法苑珠林》九四引補。鎮沽酒,添灰少量,分毫經紀。貞觀年中,因病死,經兩日,凶器已具,但以心上少溫,及甦說云:初有兩人,並著赤衣,門前召出,云有上符遣追,便即隨去。行至一城,有若州郭,引到側院,見一官人,衣冠大袖,凭案而坐,左右甚多,階下大有著枷鎖人,防守如生。官府者遣問老母:「何因行濫沽酒,多取他物。擬作法華經,已向十年,何為不造。老母具言:「酒使婢作,量亦是婢。經已付錢一千文與隱師。」即遣追婢,須臾婢至,即笞四十放還。遣問隱師,報云是實。乃語老母云:「放汝七日去,經了當來,得生善處,遂爾得活。」勘校老母初死之時,婢得惡逆,久而始蘇,腹皆青腫,蓋是四十杖迹。隱禪師者,本是客僧,配寺頓丘,年向六七十,自從出家,即頭陀乞食,常一食齋,未嘗暫輟,遠近大德,並皆敬慕。老母病死之夜,隱師夢有赤衣人來問,夢中答云:「造經是實。」老母乃屈鄉閭眷屬及隱禪師行道。顧諸原本空一格,據明鈔本補「諸」字。經生。衆手寫經了。正當七日。還見往者二人來前,母曰:「使人已來,並皆好住。」聲絕即死。隱師見存,道俗欽敬。出《冥祥記》

URN: ctp:taiping-guangji/109/lishi