Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《东山沙弥》

Library Resources
1 东山沙弥:
随开皇初。有扬州僧,忘其本名,诵通涅盘,自矜为业。岐州东山下村中沙弥,诵观世音经。二俱暴死,同至阎罗王所。乃处沙弥金高座,甚敬之。处涅盘僧银高座,敬心稍惰。僧情大恨,问沙弥住处。既苏,从南来至岐州,访得沙弥,具问所由。沙弥云:“每诵观音,于别所衣净衣。烧名香呪愿。然后乃诵,斯法不怠,更无他术。”谢曰:“吾罪深矣。所诵涅盘。威仪不整。身口不净。于今验矣。”出《法苑珠林》

URN: ctp:taiping-guangji/111/dongshanshami