Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《陳峴》

Library Resources
1 陳峴:
閩王審知初入晉安,開府多事,經費不給。孔目吏陳峴獻計,請以富人補和市官。恣所徵取。薄酬其直。富人苦之,峴由是寵,遷為支計官。數年,有二吏執文書詣峴里中,問陳支計家所在。人問其故,對曰。渠獻計置和巿官。坐此破家者衆。凡破家者祖考,皆訴於水西大王,王使來追爾。」峴方有勢,人懼不敢言。翌日,峴自府馳歸,急召家人,設齋置祭,意色慞惶。是日,里中復見二吏入峴家,遂暴卒。初審知之起事,其兄潮首倡,及審知據閩中,為潮立廟於水西,故俗謂之水西大王云

URN: ctp:taiping-guangji/126/chenxian