Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王晙》

Library Resources
1 王晙:
王晙任渭南已數載。自云:「久厭此縣,但得蒲州司馬可矣。」時奚三兒從北來,見一鬼云:「送牒向渭南,報明府改官。」問何官,云改蒲州司馬,便與相隨來渭南,見晙云:「公即改官為蒲州司馬。當時鬼在廳堦下曲躬立。三兒言訖,走出。果三數日改蒲州司馬。改後二十餘日。敕不到。問三兒,三兒後見前鬼,問故。鬼云:「緣王在任賸請官錢,所以折除,今折欲盡,至某時,當得上。後驗如其言。出《定命錄》

URN: ctp:taiping-guangji/147/wangjun