Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《術士》

Library Resources
1 術士:
玄宗時,有術士,云:「判人食物,一一先知。」公卿競延接。唯李大夫栖筠不信,召至謂曰:「審看某明日餐何物。」術者良久曰:「食兩盤糕糜。二十椀橘皮湯。李笑,乃遣廚司具饌,明日會諸朝客。平明。有教教明鈔本。陳校作敕。召對。上謂曰:「今日京兆尹進新糯米。原本「米」下有「糕」字,據明鈔本刪。得糕糜。卿且唯唯字明鈔本。陳校作住。喫。」良久,以金盤盛來。李拜而餐,對御強食。上喜曰:「卿喫甚美,更賜一盤,又盡。」既罷歸,腹疾大作,諸物絕口。唯喫橘皮湯。至夜半方愈。忽記術士之言,謂左右曰。我喫多少橘皮湯。曰。二十椀矣。嗟嘆久之,遽邀術士,厚與錢帛。出《逸史》

URN: ctp:taiping-guangji/149/shushi