Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蕭嵩》

Library Resources
1 蕭嵩:
蕭嵩為相,引韓休同列。及在相位,稍與嵩不協,嵩因乞骸骨。上慰嵩曰。朕未厭卿,卿何庸去乎。嵩俯伏曰。臣待罪宰相,爵位已極。幸陛下未厭臣,得以乞身。如陛下厭臣,臣首領不保,又安得自遂。因殞涕。上為之動容曰。卿言切矣。朕思之未決,卿歸私第,至夕當有使。如無使,旦日宜如常朝謁。及日暮,命力士詔嵩曰。朕惜卿,欲固留。而君臣終始,貴全大義,亦國家之美事也。今除卿右丞相。是日,荊州始進黃柑,上以素羅帕包其二以賜之。出《柳氏史》

URN: ctp:taiping-guangji/164/xiaosong