Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《曹文洽》

Library Resources
1 曹文洽:
曹文洽,鄭滑之裨將也。時姚南仲為節度使。被監軍薛盈珍怙勢干奪軍政。南仲不從,數為盈珍讒於上。上頗疑之。後盈珍遣小使程務盈馳表南仲,誣讒頗甚。文洽時奏事赴京師,竊知盈珍表中語。文洽憤怒,遂晨夜兼道追務盈。至長樂驛,及之,與同舍宿。中夜,殺務盈。沉盈珍表於厠中。乃自殺。日旰,驛吏開門,見血傷滿地,傍得文洽二緘:一狀告盈珍,一表理南仲冤,且陳謝殺務盈。德宗聞其事,頗疑。南仲慮釁深,遂入朝。初至,上曰。盈珍擾卿甚耶。南仲曰。盈珍不擾臣,自隳陛下法耳。如盈珍輩所在,雖羊杜復生,撫百姓,御三軍,必不能成愷悌父母之政,師律善陣之制矣。德宗默然久之。出《談賓錄》

URN: ctp:taiping-guangji/167/caowenqia