Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 李百药

《李百药》

Library Resources
1 李百药:
唐李百药七岁能属文。齐中书舍人陆乂。常遇其父德林宴集。有说徐陵文者云:刈琅邪之稻。坐客并称无其事。百药进曰。传称鄅人籍稻。注云。鄅国在琅邪开阳县。人皆惊喜云:此儿即神童。百药幼多疾,祖母以百药为名。名臣之子,才行相继,四海名流,莫不宗仰。藻思沉郁,尤长五言。虽樵童牧竖,亦皆吟讽。及悬车告老。怡然自得,穿地筑山,文酒谭宾,以尽平生之志,年八十五。先是和太宗帝京篇,手诏曰。卿何身之老而才之壮。何齿之宿而意之新乎。子安期,永徽末迁中书舍人,三代皆掌制诰。安期孙羲仲又为中书。出《谭宾录》

URN: ctp:taiping-guangji/176/libaiyao