Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《郭齐宗》

Library Resources
1 郭齐宗:
高宗问。兵书所云,天阵、地阵、人阵,各何谓也。员半千越次对曰。臣覩载籍。此事多矣。或谓天阵、星宿孤虚也;地阵、山川向背也;人阵、编伍弥缝也。郭齐宗对曰。以臣愚见则不然。夫师出以义,有若时雨,得天阵也;兵在足食足兵,且耕且战,得地之利,此地阵也;卒乘轻利,将帅和睦,此人阵也。若用兵,使三者去一,其何以战。高宗嗟赏之,擢拜左卫胄曹也。出《卢氏杂说》

URN: ctp:taiping-guangji/190/guoqizong