Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王宰》

Library Resources
1 王宰:
唐王宰者家於西蜀。貞元中。韋臯以客禮待之。畫山水樹石,出於象外。故杜甫贈歌云。十日畫一松。五日畫一石。能事不受相促迫,王宰始肯留真跡。又嘗於席夔廳見圖一障。臨"臨"原作"陵",據明鈔本改。江雙松一柏,古藤縈繞。上盤半空,下著水面。千枝萬葉,交查屈曲,分布不雜。或枯或茂,或垂或直。葉疊千重,枝分四面。精人所難,凡目莫辨。又於興善寺見畫四時屏風,若移造化。風候雲物,八節四時,於一座之內,妙之至也。山水松石。並上上品。出《畫斷》

URN: ctp:taiping-guangji/214/wangzai