Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《李潼》

Library Resources
1 李潼:
韋處厚在開州也,嘗有李潼、崔沖二進士來謁。留連月餘日。會有過客西川軍將某者能相術,於席上言。李潼三日內有虎厄。後三日,處厚與諸客遊山寺,自上方抵下方,日已暮矣。李先下,崔沖後來。沖大呼李云。待沖來,待沖來。李聞待沖來聲,謂虎至。顛蹶。墜下山趾。絕而復蘇,數日方愈。及軍將廻。謂李曰。君厄過矣。出《傳載》

URN: ctp:taiping-guangji/224/litong