Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《颜荛》

Library Resources
1 颜荛:
颜给事荛谪官,殁于湖外。未间,自草墓志。性躁急,不能容物。其志词云。寓于东吴,与吴郡陆龟蒙,为诗文之交,一纪无渝。龟蒙卒,为其就木至穴,情礼不缺。其后即故谏议大夫高公丞之、故丞相陆公扆二君,于荛至死不变。其馀面交。皆如携手过市。见利即解携而去,莫我知也。后有吏部尚书薛公贻矩、兵部侍郎于公兢、中书舍人郑公撰。明钞本"撰"作"僎"。三君子者,予今日以前不变。不知后日见予骨肉孤幼,复如何哉。出《北梦琐言》

URN: ctp:taiping-guangji/236/yanrao