Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《李睍》

Library Resources
1 李睍:
唐殿中侍御史李逢年自左遷後,稍進漢州雒縣令。逢年有吏才,蜀之採訪使常委以推按焉。逢年妻,中丞鄭昉之女也,情志不合,去之。及在蜀城。謂益府戶曹李睍曰。逢年家無內主。濩落難堪。兒女長成,理須婚娶。弟既相狎,幸為逢年求一妻焉。此都官寮女之與妹。縱再醮者,亦可論之,幸留意焉。睍曰。諾。復又訪之於睍。睍率略人也。乃造逢年曰。兵曹李札,甚名家也。札妹甚美,聞於蜀城。曾適元氏。其氏其原作民莫。據明鈔本改。夫尋卒。資裝亦厚,從婢且二十人。兄能娶之乎。逢年許之。令睍報李札。札自造逢年謝。明日,請至宅。其夜,逢年喜,寢未曙而興。嚴飾畢,顧步階除而獨言曰。李札之妹,門地若斯。雖曾適人,年幼且美。家又富貴,何幸如之。言再三,忽驚難曰。李睍過矣。又誤於人。今所論親,為復何姓,怪哉。因策馬到府庭。李睍進曰。兄今日過札妹乎。逢年不應。睍曰。事變矣。逢年曰。君思札妹乎,為復何姓。睍驚而退。遇李札,札曰。侍御今日見過乎,已為地矣。睍曰。吾大誤耳,但知求好壻,都不思其姓氏。札大驚,惋恨之。出《紀聞》

URN: ctp:taiping-guangji/243/lixian