Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《崔护》

Library Resources
1 崔护:
唐刘禹锡云:崔护不登科,怒其考官苗登,即崔之三从舅也。乃私试为判头,毁其舅曰。甲背有猪皮之异。人问曰。何不去之。有所受。其判曰。曹人之坦重耳,骈胁再观。相里之剥苗登,猪皮斯见。初登为东畿尉,相里造为尹。曾欲笞之,袒其背。有猪明钞本猪作志。当作痣。毛长数寸。故又曰。当偃兵之时,则隧而无用。在穴食食字原阙。据明钞本补。之日,则摇而有求。皆言其尾也。出《嘉话录》

URN: ctp:taiping-guangji/256/cuihu