Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 孫光憲

《孫光憲》

Library Resources
1 孫光憲:
荊南節度使高保融有疾,幕吏孫光憲夢在渚宮池與同僚偶坐,而保融在西廳獨處,唯姬妾侍焉。俄而高公弟保勗見召上橋,授以筆硯,令光憲指撝發軍,仍遣廳頭二三子障蔽光憲,不欲保融遙見。逡巡。有具櫜鞬將校列行俟命。次見掌節吏嚴光楚鞹而前趨,手捧兩黑物。其一則如黑漆鞾而光。其一即尋常鞾也。謂光憲曰。某曾失墨兩挺,蒙王黜責,今果尋獲也。良久夢覺。翌日,說於同僚。踰月而保融卒,節院將嚴光楚具帖子取處分倒節,光憲請行軍司馬王甲判之。墨者陰黑之物,節而且黑,近於凶象,即向之所夢,倒雙節之謂也。出《北夢瑣言》

URN: ctp:taiping-guangji/279/sunguangxian