Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 目老叟为小儿

《目老叟为小儿》

Library Resources
1 目老叟为... :
长安完盛之时,有一道术人,称得丹砂之妙,颜如弱冠。自言三百馀岁。京都人甚慕之。至于输货求丹。横经请益者。门如巿肆。时有朝士数人造其第,饮啜方酣,有阍者报曰。郎君从庄上来。欲叅觐。道士作色叱之。坐客闻之,或曰。贤郎远来,何妨一见。道士颦蹙移时,乃曰。但令入来。俄见一老叟,鬓发如银,昏耄伛偻,趋前而拜。拜讫,叱入中门。徐谓坐客曰。小儿愚呆,不肯服食丹砂,以至于是。都未及百岁,枯槁如斯,常已斥于村墅间耳。坐客愈更神之。后有人私诘道者亲知。乃云。伛偻者即其父也。好道术者,受其诳惑。如欺婴孩矣。出《玉堂闲话》

URN: ctp:taiping-guangji/289/mulaosouwei