Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 秦始皇

《秦始皇》

Library Resources
1 秦始皇:
秦始皇作石橋,欲過海,觀日所出處。傳云。時有神能驅石下海。陽城十一山,今盡起立,嶷嶷東傾,如相隨行狀。又云:石去不速,神人輒鞭之,皆流血,石莫不悉赤,至今猶爾。秦皇於海中作石橋。或云,非人功所建。海神為之竪柱。始皇感其惠,乃通敬於神,求與相見。神云。我形醜,約莫圖我形,當與帝會。始皇乃從石橋入三十里,與神相見。帝左右有巧者,潛以脚畫。神怒曰。帝負約,可速去。始皇即轉馬。前脚猶立,後脚隨崩,僅得登岸。出《三齊要略》

URN: ctp:taiping-guangji/291/qinshihuang