Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 袁州父老

《袁州父老》

Library Resources
1 袁州父老:
袁州村中有老父。性谨厚,为乡里所推,家亦甚富。一日有紫衣少年,车仆甚盛,诣其家求食。老父即延入,设食甚至。徧及从者。老父侍食于前,因思长吏朝使行县,当有顿地,此何人哉。意色甚疑。少年觉之,谓曰。君疑我,我不能复为君隐。仰山神也。父悚然再拜曰。仰山日厌于祭祀,奈何求食乎。神曰。凡人之祀我,皆从我求福。我有力不能致者,或非其人不当受福者,我皆不敢享之。以君长者。故从君求食尔。食讫,辞让而去,遂不见。出《稽神录》

URN: ctp:taiping-guangji/314/yuanzhoufulao