Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 周翁仲

《周翁仲》

Library Resources
1 周翁仲:
汝南周翁仲,初為太尉掾。婦產男。及為北海相。吏周光能見鬼,署為主簿。使還致敬於本郡縣,因告之曰。事訖,臘日可與小兒俱侍祠。主簿事訖還,翁仲問之,對曰。但見屠人。弊衣蠡髻而踞神坐,持刀割肉。有衣冠青墨綬數人,彷徨堂東西廂,不進,不知何故。翁仲因持劒上堂。謂嫗曰。汝何故養此子。嫗大怒曰。君常言,兒體貌聲氣喜學似我。老翁欲死,作為狂語。翁仲具告之,祠祭如此,不具服,子母立截。嫗泣涕言。昔以年長無男。不自安。實以女易屠者之男。畀錢一萬,此子年已十八。遣歸其家。迎其女。已嫁賣者妻。後適西平李文思。文思官至南陽太守。見《風俗通》

URN: ctp:taiping-guangji/317/zhouwengzhong