Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《蔡谟》

Library Resources
1 蔡谟:
蔡谟徵为光禄大夫。在家,忽闻东南啼哭声,有若新死。便见一少年女。死明钞本死作此。人并离明钞本离作篱啼哭。不解所为,恐是人家忿争耳。忽闻呼魂声。便见生明钞本生作此。女。从空中去上天,意甚恶之。少时疾患,遂薨。出《灵异志》

2 蔡谟:

3 蔡谟:
一说,谟在厅事上坐,忽闻邻左复魄声。乃出庭前望,正见新死之家,有一老妪,上著黄罗半袖,下著缥裙,飘然升天。闻一唤声。辄廻顾。三唤三顾。徘徊良久,声既绝,亦不复见。问丧家,云,亡者衣服如此。出《幽明录》

URN: ctp:taiping-guangji/320/caimo