Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《王明》

Library Resources
1 王明:
东莱王明儿,居在江西,死经一年,忽形见。还家经日,命招亲好,叙平生,云。天曹许以蹔归。言及将离,语便流涕。问讯乡里,备有情焉。敕儿曰。吾去人间,便已一周,思覩桑梓。命儿同观乡闾。行经邓艾庙,令烧之,儿大惊曰。艾生时为征东将军,没而有灵,百姓祠以祈福,奈何焚之。怒曰。艾今在尚方摩铠,十指垂掘,岂其有神。因云。王大将军亦作牛,驱驰殆毙。桓温为卒,同在地狱。此等并困剧理尽,安能为人损益。汝欲求多福者,正当恭慎,尽忠孝顺。无恚怒,便善流无极。又令可录指爪甲,死后可以赎罪。又使高作户限,鬼来入人室内,记人罪过,越限拨脚,则忘事矣。出《幽明录》

URN: ctp:taiping-guangji/320/wangming