Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《孟襄》

Library Resources
1 孟襄:
孟襄,字寶稱。元嘉十一年,為吳寧令。其妻蔡氏,在縣亡。未幾,忽有推窗打戶,長嘯歌吟,撒擲燥土。復于空中揮運刀矛,狀欲加人。數數起火,或發箱篋之內。衣物燋而外不覺。因假作蔡氏言語,一如平生。襄因問曰。卿何以短壽。答曰。是天命耳。然有一罪,為女時曾宰一雞,被錄到地獄三日。聞人說。鑄銅像者可以免。因脫金指環一雙以助之,故獲解免。時縣有巫覡者,襄令召而看之,鬼即震懼。良久,巫者云。見二物,其一如豕,一似雄雞。兩目直竪。作亡人言是雞形者。時又有慧蘭道人,善于呪術,即召之,令誦經呪。鬼初猶學之,有頃,失所在。出《法苑珠林》

URN: ctp:taiping-guangji/325/mengxiang