Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《王瑶》

Library Resources
1 王瑶:
王瑶,宋大明三年,在都病亡。瑶亡后,有一鬼,细长黑色,袒著犊鼻褌,恒来其家。或歌啸,或学人语。常以粪秽投人食中。又于东邻庾家犯触人。不异王家时,庾语鬼。以土石投我。了"了"原作"子",据明钞本改。非所畏,若以钱见掷,此真见困。鬼便以新钱数十。正掷庾额。庾复言。新钱不能令痛,唯畏乌钱耳。鬼以乌钱掷之,前后六七过。合得百馀钱。出《述异记》

URN: ctp:taiping-guangji/325/wangyao