Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《李绩女》

Library Resources
1 李绩女:
贞观元年,李绩爱女卒,葬北邙,使家僮庐于墓侧。一日,女子忽诣家僮曰。我本不死,被大树之神窃我。今值其神出朝西岳,故得便奔出。知尔在此,是以来。我已离父母,复有此辱耻,不可归。幸尔匿我。我能以致富报尔。家僮骇愕,良久乃许,遂别置一室。其女或朝出暮至,或夜出晓来,行步如风。一月后,忽携黄金十斤以赐,家僮受之。出卖数两,乃民家所失,主者执家僮以告。洛阳令推穷其由,家僮具述此事,及追取,此女已失。其馀金尽化为黄石焉。出《孙相录》,陈校本作出《潇湘录》

URN: ctp:taiping-guangji/328/lijinv