Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蕭正人》

Library Resources
1 蕭正人:
琅邪太守許誡言。嘗言幼時。與中外兄弟,夜中言及鬼神。其中雄猛者。或言吾不信邪。何處有鬼。言未終,前簷頭鬼忽垂下二脛,脛甚壯大,黑毛且長,足履於地。言者走匿。內弟蕭正人。沈靜少言。獨不懼,直抱鬼脛,以解衣束之甚急。鬼舉脛至簷。正人束之,不得昇,復下,如此數四。既無救者,正人放之,鬼遂滅。而正人無他。出《記聞》

URN: ctp:taiping-guangji/332/xiaozhengren