Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《吳任生》

Library Resources
1 吳任生:
吳郡任生者。善視鬼。廬於洞庭山。貌常若童兒,吳楚之俗,莫能究其甲子。寶曆中,有前崑山尉楊氏子,僑居吳郡。常一日,里中三數輩,相與泛舟,俱遊虎丘寺。時任生在舟中,且語及鬼神事。楊生曰。人鬼殊迹,故鬼卒不可見矣。任生笑曰。鬼甚多,人不能識耳,我獨識之。然顧一婦人,衣青衣,擁豎兒,步於岸。生指語曰。此鬼也。其擁者乃嬰兒之。"之"原作"也",據明鈔本改,,生魂耳。楊曰。然則何以辨其鬼耶。生曰。君第觀我與語。即厲聲呼曰。爾鬼也,竊生人之子乎。其婦人聞而驚懾。遂疾廻去。步未十數,遽亡見矣。楊生且歎且異。及晚還。去郭數里。岸傍一家。陳筵席。有女巫,鼓舞於其左,乃醮神也。楊生與任生俱問之,巫曰。今日里中人有嬰兒暴卒,今則寤矣。故設筵以謝。遂命出嬰兒以視,則真婦人所擁者。諸客驚歎之,謝任生曰。先生真道術者,吾不得而知也。出《宣室志》

URN: ctp:taiping-guangji/347/wurensheng