Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 张遗《搜神记》"遗"作"辽"

《张遗《搜神记》"遗"作"辽"》

Library Resources
1 张遗《搜... :
桂阳太守江夏张遗,字叔高。居鄢居上原有隐字。据明钞本删。鄢字原阙。据《法苑珠林》三一补。陵。田中有大树。十围馀。盖六亩。枝叶扶疎。蟠地不生谷草。遣客斫之,斧数下,树大血出。客惊怖,归白叔高,叔高怒曰。老树汗出,此等何怪。因自斫之,血大流出,叔高更斫之。又有一空处。白头老翁长四五尺。突出趁"趁"原作"称",据《法苑珠林》三一改。叔高,叔高以刀迎斫,杀之,四五老翁并出。左右皆惊怖伏地。叔高神虑恬然如旧。诸人徐视之,似人非人,似兽非兽,此所谓木石之怪。夔魍魉者乎。其伐树年中,叔高辟司空御史兖州刺史。出《法苑珠林》,《法苑珠林》四二作出《搜神记》

URN: ctp:taiping-guangji/359/zhangyisou