Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 武德县妇人

《武德县妇人》

Library Resources
1 武德县妇... :
开元二十八年,武德有妇娠,将生男。其姑忧之,为具。"具"原作"其",据明钞本改。储糗。糗字原阙。据明钞本补。其家窭,有面数豆,有米一区。及产夕,其夫不在。姑与隣母同膳之。男既生。姑与隣母具食。食未至。"未至"原作"至晓",据明钞本改。妇若明钞本"若"作"苦"。饥渴,求食不绝声。姑馈之,尽数人之餐,犹言馁。姑又膳升面进之。妇食食无遗。而益称不足。姑怒,更为具之。姑出后,房内饼盎在焉。妇下牀。亲执器,取饼食之,饼又尽。姑还见之,怒且恐。谓隣母曰。此妇何为。母曰。吾自幼及长,未之见也。姑方询怒,新妇曰。姑无怒。"怒"字原空阙,据明钞本补。食儿乃已。"已"字原阙,据明钞本补。因提其子食之,姑夺之不得,惊而走。俄却入户,妇已食其子尽,口血犹丹。因谓姑曰。新妇当卧且死,亦无遗。若侧,犹可收矣。言终,仰眠而死。出《纪闻》

URN: ctp:taiping-guangji/362/wudexianfu