Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《張惟清》

Library Resources
1 張惟清:
黑山之陰,有李衛公廟。寶曆中,張惟清都護單于。其從事盧立嘗夢一人,頎長黑衣,告立曰:「吾居於衛公廟且久矣,子幸遷我於軍城中。」已而遂去。及曉,立不諭,即入白於惟清曰:「衛公於國有大勳。今廟宇隳殘,飄濡且甚,願新其土木之製。」惟清喜而可其語。先是單于府以惟清有美化,狀其政績。請護軍駱忠表聞於上。有詔。命中書舍人高公釴文其事。刻于碑。詔既至而未有碑石,惟清方命使採石於雲中郡,未還。及修衛公廟,鏟其西,得一石,方而長。其下有刻出張字。歷然可辨。工人持以獻惟清,惟清喜曰:「天賜吾之碑石。」即召從事視之,立且驚且異。因起賀而白前夢。於是以石為碑,刻高公之文焉。出《宣室志》

URN: ctp:taiping-guangji/392/zhangweiqing