Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project
Simplified Chinese version
-> -> -> -> 柤稼𣘗树实

《柤稼𣘗树实》

Library Resources
1 柤稼𣘗树... :
东方大荒之中,有树焉。名曰柤稼𣘗。柤,柤梨也;稼者,株稼也。𣘗昵也。三千岁作花,九千岁作实。其花蘃紫色。其实赤色。亦高百丈,或千丈也。敷张自辅。东西南北方枝,各近五十丈。叶长七尺,广五尺。色如绿青,木皮如梓。树理如甘草,味饴。实长九尺,围如长,无瓤核。竹刀剖之,如凝蜜。得食,复见实,即灭矣。言复见后实熟者,寿一万二千岁。出《神异录》

URN: ctp:taiping-guangji/410/zhajianishu