Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《賈秘》

Library Resources
1 賈秘:
順宗時,書生賈秘自睢陽之長安。行至古洛城邊,見綠野中有數人環飲,自歌自舞。秘因詣之。數人忻然齊起,揖秘同席。秘既見七人皆儒服,俱有禮,乃問之曰:「觀數君子,士流也。乃敢聚飲於野,四望無人。有一人言曰:「我輩七人,皆負濟世之才,而未用於時者,亦猶君之韜蘊,而方謀仕進也。我輩適偶會論之間,君忽辱臨。幸且共芳樽,惜美景,以古之興亡為警覺,以人間用捨為擬議,又何必涉綺閣,入龍舟,而方盡一醉也。秘甚怪之,不覺肅然致敬。及懽笑久,而七人皆遞相目,若有所疑。乃問秘曰:「今既接高論,奚不一示君之芳猷,使我輩服君而不疑也。秘乃起而言曰:「余睢陽人也。少好讀書,頗識古者王霸之道。今聞皇上纂嗣大寶,開直言之路,欲一叩象闕,少伸愚誠。亦不敢取富貴,但一豁鄙懷耳。適見七君子高會,故來詣之。幸無遐棄可也。」其一人顧諸輩笑曰:「他人自道,必可無傷。吾屬斷之,行當敗缺。」其一人曰:「己雖勿言。人其捨我:「一人曰:「此君名秘,固當為我匿瑕矣。」乃笑謂秘曰:「吾輩是七樹精也:其一曰松,二曰柳,三曰槐,四曰桑,五曰棗,六曰栗,七曰樗。今各言其志,君幸聽而秘之。」其松精乃起而言曰:「我本處空山,非常材也。負堅貞之節,雖霜凌雪犯,不能易其操。設若哲匠搆大厦,揮斤斧,長短之木,各得其用。榱桷雖衆。而欠梁棟,我即必備棟梁之用也。我得其用。「用」原作「利」,據明鈔本、陳校本改,則永無傾危之患矣。」其次一人起言曰:「我之風流之名,聞於古今。但恨煬帝不回,無人見知。張緒效我,空燿載籍。所喜者,絮飛則才子咏詩,葉嫩則佳人學畫,柔勝剛強,且自保其性也。」其次者曰:「我受陽和之恩,為不材之木。大川無梁,人不我取;大厦無棟,人不我用。若非遭郢匠之斲。則必不合於長短大小也。噫。倚我者有三公之名矣。」其次者言曰:「我平生好蠶。「蠶」原作「吞」,據明鈔本、陳校本改。無辭吐飼。不異推「推」原作「惟」,據明鈔本、陳校本改。食。蠶即繭,繭而絲。絲為紈綺。紈綺入貴族之用。設或貴族之流。見紈綺之美麗以念我。我又豈須大為梁棟,小為榱桷者也。其次者曰:「我自辯士蘇秦入燕之日,已推我有兼濟之名也。不唯漢武帝號為束束,投我者足表赤心。我又奚慮不為人所知也。其次曰:「我雖處蓬蓽,性實恬然,亦可以濟大國之用也。倘人主立宗廟,虔祀饗,而法古以用我,我實可以使民之戰慄也。」其次曰。我與衆何殊也。天亦覆我,地亦載我。春即榮,秋即落。近世人以我為不材,我實常懷憤惋。我不處澗底,怎見我有凌雲之勢;我不在宇下,焉知我是搆厦之材。驥不騁即駑馬也,玉不剖即頑石也。固不必松即可搆厦凌雲,我即不可搆厦凌雲。此所謂信一人之言,大喪其真矣。我所以慕隱淪之輩,且韜藏其迹。我若逢陶侃之一見。即又用之有餘也。言訖,復自歌自舞。秘聞其言,大怖,坐不安席,遽起辭之。七人乃共勸酒一盃,謂秘曰:「天地間人與萬物,皆不可測,慎勿輕之。」秘飲訖,謝之而去。出《瀟湘記》

URN: ctp:taiping-guangji/415/jiami