Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《蕭頴士》

Library Resources
1 蕭頴士:
功曹蕭頴士。常密遊於陳留逆旅。方食之次,忽見老翁,鬚鬢皓然,眉目尤異。至門,目蕭久之,微有嘆息,又似相識。蕭疑其意,遂起揖問。老人曰:「觀郎君狀貌,有似一人,不覺愴然耳。」蕭問似何人。老人曰:「郎君一似齊鄱陽王。」王即蕭八代祖。遂驚問曰:「王即某八代祖,因何識之。老人泣曰:「某姓左。昔為都陽書佐。徧蒙寵遇。遭李明之難,遂爾逃亡。苟免患耳。因入山修道,遂得度世。適驚郎君,乃不知是王孫也。」遂相與泣。蕭敬異之,問其年,乃三百二十七年矣。良久乃別。今在灊山,時出人間。後不知所之。出《原化記》

URN: ctp:taiping-guangji/42/xiaoyingshi