Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project

《王述》

Library Resources
1 王述:
吳大帝赤烏三年七月,有王述者採藥於天台山。時熱,息於石橋下,臨溪飲。忽見溪中有一小青衣長尺餘。執一青衣「衣」字原闕,據明鈔本補。乘赤鯉魚,徑入雲中,漸漸不見。述良久登峻岩四望,見海上風雲起,頃刻雷電交鳴,俄然將至。述懼,伏于虛樹中。見牽一物如布,而色如漆,不知所適。及天霽,又見所乘之赤鯉小童,還入溪中,乃黑蛟耳。出《三吳記》

URN: ctp:taiping-guangji/425/wangshu