Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
Simplified Chinese version

《袁双》

Library Resources
1 袁双:
晋孝武太元五年,谯郡谯县袁双家贫客作。暮还家,道逢一女。年十五六,姿容端正。即与双为妇。五六年后,家资甚丰。又生二男。至十岁,家乃巨富。后里有新死者。塟后。此女逃往至墓所,乃解衣脱钏挂树,便变形作虎。发冢,曳棺出墓外,取死人食之。食饱后,还变作人。有见之者。窃语其壻。卿妇非人,恐将相害。”双闻之不信。经时,复有死者。輙复如此。后将其壻共看之。述知其实。后乃越县趋墟,还食死人。出《五行记》

URN: ctp:taiping-guangji/426/yuanshuang