Follow us on Facebook to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Twitter to receive important updates - thanks for your support! Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates - thanks for your support! Follow us on Douban to receive important updates - thanks for your support!
Chinese Text Project

《黃審》

Library Resources
1 黃審:
句容縣麋村民黃審,于田中耕,有一婦人過其田。自畻上度。從東適下而復還。審初謂是人,日日如此,意甚怪之。審因問曰。婦數從何來也。婦人少住,但笑不言,便去。審愈疑之,預以長鐮伺其還,未敢斫婦,但斫所隨婢,婦化為狸走去,視婢,但狸尾耳。審追之不及。後人有見此狸出坑頭,掘之,無復尾焉。出《搜神記》

URN: ctp:taiping-guangji/442/huangshen