Follow us on Facebook to receive important updates Follow us on Twitter to receive important updates Follow us on sina.com's microblogging site to receive important updates Follow us on Douban to receive important updates
Chinese Text Project
-> -> -> -> 上官翼

《上官翼》

Library Resources
1 上官翼:
唐麟德時,上官翼為絳州司馬。有子年二十許,嘗曉日獨立門外。有女子,年可十三四,姿容絕代,行過門前。此子悅之,便爾戲調,即求歡狎。因問其所止,將欲過之。女云:「我門戶雖難,郎州佐之子,兩俱形迹,不願人知。但能有心,得方便,自來相就。」此子邀之,期朝夕。女初固辭,此子將欲便留之,然漸見許。昏後徙倚俟之。如期果至。自是每夜常來。經數日,而舊使老婢于牖中窺之,乃知是魅。以告翼,百方禁斷,終不能制。魅來轉數,晝夜不去。兒每將食。魅必奪之盃椀。此魅已飽,兒不得食。翼常手自作啖,剖以貽兒。至手,魅已取去。翼頗有智數,因此密搗毒藥。時秋晚,油麻新熟。翼令熬兩疊,以一置毒藥,先取好者作啖。徧與妻子。末乃與兒一啖,魅便接去。次以和藥者作啖,與兒,魅亦將去。連與數啖,忽變作老狐,宛轉而仆。擒獲之,登令燒毀訖,合家歡慶。此日昏後,聞遠處有數人哭聲,斯須漸近,遂入堂後,並皆稱冤,號擗甚哀。中有一叟,哭聲每云:「若痛老狐,何乃為喉嚨枉殺腔幢。數十日間,朝夕來家。往往見有衣縗絰者。翼深憂之。後來漸稀,經久方絕,亦無害也。出《廣異記》

URN: ctp:taiping-guangji/447/shangguanyi